CARE Quốc tế tại Việt Nam: Báo cáo thường niên 2019

,

Mời quý vị đọc bản báo cáo thường niên 2019 của CARE Quốc tế tại Việt Nam để hiểu hơn về cam kết và thành tựu của chúng tôi trong việc hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở khu vực đô thị.


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

24/02/2020