Ứng phó của các Tổ chức phi chính phủ trước Biến đổi Khí hậu

,

Tài liệu này ghi lại bài học từ 15 mô hình thích ứng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu do các tổ chức phi chính phủ triển khai tại Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019